İHALE DÖKÜMANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
/kurumlar/kangal.gov.tr/iHALE%202018%20OKUL/YBO/KANGAL%20Y%C4%B0BO%20%C4%B0HALE%20DOSYASI.rar
 
KANGAL KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI
İŞİN ADI :
2018 Yılı İl Özel İdare Programı Kapsamındaki  İlçemiz Yatılı Bölge Orta Okulu Onarımı İşi
İLAN TÜRÜ ve USULÜ:
Açık İhale  (K.H.G.B İhale Yönetmeliğinin 17/A Maddesi)
 
İDARE ADI:
Kangal Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
ADRESİ:
 Kangal Kaymakamlığı  Hizmet Binası     KANGAL
TELEFON VE FAX NUMARASI:
 Tlf: 0346-457 15 36 -   Fax : 0346-457 24 67
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ:
 kng_khgb@hotmail.com
 
YAPILACAK ÇALIŞMANIN NİTELİĞİ VE TÜRÜ:
2018 Yılı İl Özel İdare Programı Kapsamındaki  İlçemiz Yatılı Bölge Orta Okulu Onarımı İşi
MİKTARI:
İnşaat İşleri, Elektrik Tesisatı ve Makine Tesisatı  Bakım-Onarımı
İŞİN TESLİM YERİ:
Sivas İli Kangal İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
İŞİN TESLİM TARİHİ/TARİHLERİ:
Yer Teslim tarihinden İtibaren 75 Takvim Günü 
İHALENİN YAPILACAĞI YER:
Sivas İli Kangal İlçe Kaymakamlığı Toplantı Odası
İHALENİN TARİH VE SAATİ:
14.05.2018 Saat 14.30
SARTNAME NO:
2018/ Özel İdare 03
 
İHALE İLANI METNİ  
2018 Yılı İl Özel İdare Programı Kapsamındaki  İlçemiz Yatılı Bölge Orta Okulu Onarımı İşi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 17A Maddesi Uyarınca (Açık İhale) edilecektir.

1. İdarenin Adı: Kangal Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
a. Adresi : Kangal Kaymakamlığı Hizmet Binası  Kangal/SİVAS
b. Telefon ve Faks Numarası : 0 (346 ) 457 15 36 / 0 (346) 457 24 67
c. Elektronik posta adresi : kng_khgb@hotmali.com
 
2. İhale Konusu İşin :
a. İhalenin Adı : 2018 Yılı İl Özel İdare Programı Kapsamındaki  İlçemiz Yatılı Bölge Orta Okulu Onarımı İşi
b. Niteliği, Türü ve Miktarı : Yatılı Bölge Orta Okulu  Elektrik Tesisatı, Makine Tesisatı ve İnşaat İşleri Onarımı
 
3. İhalenin;
a. Yapılacağı Yer :Kangal Kaymakamlığı Hizmet Binası Kaymakamlık Toplantı Salonu    KANGAL/SİVAS
b. Tarihi ve saati : 14.05.2018 Saat : 14.30
 
4.İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler:
4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler:
4.1.1. Tebligat için Adres Beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. K.H.G.B İhale Yönetmeliğinin 11 ve 12.  maddesinde belirtilen istekli firmaya yönelik ihale dışı bırakılma
sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname,
4.1.5. Teknik Personel Taahhütnamesi (Sözleşme Konusu İşte Çalıştıracağı Personelin Adet ve Unvanları  ayrı ayrı belirtilecektir.) En az 3 (Üç) Yıl Deneyimli İnşaat Mühendisi,  Makine Mühendisi, Elektrik Mühendisi 4.1.6. Yapı Araçları Taahhütnamesi :
 
 
 
 
 
 
4.1.7. İş Deneyim Belgesi (İstekli tarafından teklif edilen değerin %50’si oranında Son 5 yıl içerisinde yapmış olduğu Bina Yapımı, Bakım-Onarımı v.b İşlere ait İş Bitirme Belgesi ile İnşaat Mühendisliği Bölümünü Mezunlarının Diplomaları İş Deneyim Belgesi yerine kullanılabilecektir. )
4.1.8. Şekli ve İçeriği İdari Şartname ve bu İlanın 11 maddesinde belirlenen miktarda Geçici Teminat,
4.1.9.
Bu işte alt yüklenici kullandırılmayacağına ilişkin Taahhütname
4.1.10.
İhale dokümanı bedelsiz verilecektir.
4.1.11. İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli Vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.12. Teklif Mektubu,

5. İhale : İş Bu İlan Metninin 4. Maddesindeki şartları taşıyan bütün istekliler ihaleye katılabileceklerdir.

6. İhale Dokümanı İhale Dokumanı 500,00 TL Bedelle Kangal Köyle Hizmet Götürme Birliğinden temin edilebilir

7. Teklifler, 14/05/2018 günü, saat 14:30’a kadar Kaymakamlığı Hizmet Binası, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı KANGAL/SİVAS adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Postadaki gecikmeler isteklinin sorumluluğundadır.)
 
8. Verilen Tekliflerin Geçerlilik Süresi, ihale tarihinden itibaren en az 25 (yirmibeş) gün olmalıdır.
 
9/a. Teslim Yeri : Kangal Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı  Kangal/SİVAS

b.Teslim Şekli : İhale konusu iş İdaremizin belirleyeceği veya proje yılı içerisinde İl Özel İdaresince ilçemize tayin edilmiş teknik elemanlara ayrı ayrı  eksiksiz olarak teslim edilecek olup, hak edişler işlerin tamamının bitiminde yapılacaktır.  Erken teslimler için fiyat farkı ödenmeyecektir.

c.Teslim Tarihi : İhale Konusu işin Okulda olması nedeniyle Onarım işine 09.06.2018 tarihinde başlanacaktır.  İhale Konusu İşler İlk Yer Teslim Tarihinden İtibaren 75 Takvim Günü İçerisinde tamamlanacaktır..

10. İstekliler, ihale konusu işte iş bu ilan metinin 4. maddesindeki şartları taşıyanların sunmuş oldukları en düşük teklif, en ekonomik değer olarak kabul edilecek olup, tekliflerin idaremizce bilinen yaklaşık maliyetin üzerinde olması halinde ikinci veya üçüncü teklif alınabilecektir.

 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Yeni Türk Lirası cinsinden geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3 ünden az tutarda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
 
13. İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idare serbesttir.
 
14. İhale Usulü: KHGB İhale Yönetmeliğinin 17/A Maddesine Göre Açık İhale
 
15/a. İhaleye Katılacak İstekli; İhale Konusu işle ile ilgili istenilen belgeleri İdaremize İbraz etmek zorundadır.

Diğer Hususlar:
Geçici Teminat ; Teminat Mektubu veya Ziraat Bankası Kangal Şubesi 31868570-5012 No’lu Hesabına Nakit olarak yatırılabilecektir.
-Dosya Bedeli İse Ziraat Bankası Kangal Şubesi 31868570-5001 No’lu Cari Hesabana
-Kangal Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca Yapılan Tüm İhaleler  ‘www.kangal.gov.tr.’ İnternet Adresinden Görülebilir