İhale Dökümanları için Tıklayınız :
 
 
KANGAL KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI
İŞİN ADI :
2016 Yılı Birlik Programı  kapsamındaki ,  İlçemiz “, Bozarmut  Köyüne 5000 m2, İğdelidere  Köyüne:4000 m2, kilitli parke taşı Temini, Köye Nakli  Yapılması  İşi
İLAN TÜRÜ ve USULÜ:
Açık İhale  (K.H.G.B İhale Yönetmeliğinin 17/A Maddesi)
 
 
İDARE ADI:
Kangal Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
ADRESİ:
 Kangal Kaymakamlığı  Hizmet Binası     KANGAL
 
TELEFON VE FAX NUMARASI:
 Tlf: 0346-457 15 36 -   Fax : 0346-457 24 67
 
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ:
 kng_khgb@hotmail.com
 
 
 
YAPILACAK ÇALIŞMANIN NİTELİĞİ VE TÜRÜ:
               2016 Yılı Birlik Programı  kapsamındaki ,  İlçemiz “, Bozarmut  Köyüne 5000 m2, İğdelidere  Köyüne:4000 m2, kilitli parke taşı Temini, Köye Nakli  Yapılması  İşi
MİKTARI:
9000 m2  Kilit Parke ile  Temini, Köye Nakli .
MALIN TESLİM YERİ:
Kangal İlçesine bağlı  , Bozarmut Köyüne  5000 m2, İğdelidere  4000 m2,
MALIN TESLİM TARİHİ/TARİHLERİ:
Yer Teslim Tarihinden İtibaren 30 Takvim Günü
İHALENİN YAPILACAĞI YER:
Sivas İli Kangal İlçe Kaymakamlığı Toplantı Odası
İHALENİN TARİH VE SAATİ:
02.11.2016/  Saat 11:00
DOSYA BEDELİ
500,00 TL
 
 
İHALE İLANI METNİ
KANGAL KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINCA 
       2016 Yılı Birlik Programı  kapsamındaki ,  İlçemiz “, Bozarmut  Köyüne 5000 m2, İğdelidere  Köyüne:4000 m2, kilitli parke taşı Temini, Köye Nakli  Yapılması  İşi. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 17/A Maddesi Uyarınca Açık İhale edilecektir.

1. İdarenin Adı: Kangal Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
a. Adresi : Kangal Kaymakamlığı Hizmet Binası  Kangal/SİVAS
b. Telefon ve Faks Numarası : 0 (346 ) 457 15 36 / 0 (346) 457 24 67
c. Elektronik posta adresi : kng_khgb@hotmali.com
 
2. İhale Konusu İşin :
a. İhalenin Adı: 2016 Yılı Birlik Programı  kapsamındaki ,  İlçemiz “, Bozarmut  Köyüne 5000 m2, İğdelidere  Köyüne:4000 m2, kilitli parke taşı Temini, Köye Nakli  Yapılması  İşi
b. Niteliği, Türü ve Miktarı : 9000 m2  Kilit Parke  Temini ve  Köye Nakli  işi
 
3. İhalenin;
a. Yapılacağı Yer :Kangal Kaymakamlığı Hizmet Binası Kaymakamlık Toplantı Salonu    KANGAL/SİVAS
b. Tarihi ve saati :
02.11.2016   Saat : 11:00
 
4.İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler:
4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler:
4.1.1. Tebligat için Adres Beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. K.H.G.B İhale Yönetmeliğinin 11 ve 12.  maddesinde belirtilen istekli firmaya yönelik (Yasaklı Olmadığına ilişkin) ihale dışı bırakılma  sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname,
4.1.5. Yapı Araçları Taahhütnamesi (En az 5 Adet Kasalı Kamyon veya Tır,   1 Adet Forklift.
4.1.6. Teknik Yeterlilik Belgesi  (İsteklinin Temini İstenilen Kilit Parke Taşının Beton Mukavemetini Gösterir Laboratuar Sonuçları İle T.S.E’ne uygunluğunu gösterir belge ve dokümanlar)
4.1.7. Şekli ve İçeriği İdari Şartname ve bu İlanın 11 maddesinde belirlenen miktarda Geçici Teminat,
4.1.8.
Bu işte alt yüklenici kullandırılmayacağına ilişkin Taahhütname
4.1.9.
İhale dokümanı 500,00 TL Bedelle  verilecek, olup, doküman alındığına ilişkin dekont.
4.1.10. İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli Vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.11. SSK ve Maliye Borcu Yok Yazıları.
4.1.12. Teklif Mektubu,

5. İhale : İş Bu İlan Metninin 4. Maddesindeki şartları taşıyan bütün istekliler ihaleye katılabileceklerdir.

6. İhale Dokümanı Kangal Kaymakamlığı Hizmet Binası, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı KANGAL/SİVAS adreslerinde görülebilir ve 500,00 TL Bedelle  olarak  aynı adreslerden veya www.kangal.gov.tr. adresinden temin edilebilir.

7. Teklifler, 02.11.2016 günü, saat 11.00 a kadar Kaymakamlığı Hizmet Binası, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı KANGAL/SİVAS adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Postadaki gecikmeler isteklinin sorumluluğundadır.)
 
8. Verilen Tekliflerin Geçerlilik Süresi, İhale tarihinden itibaren en az 15 (Onbeş) gün olmalıdır.
 
9/a. Teslim Yeri : Kangal Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı  Kangal/SİVAS

b.Teslim Şekli : İhale konusu iş İdaremizin belirleyeceği veya proje yılı içerisinde İl Özel İdaresi veya Birliğimiz teknik elemanlarına ayrı ayrı  eksiksiz olarak teslim edilecek olup, hak edişler işlerin tamamının bitiminde tek seferde ödenecektir. Erken teslimlerde için fiyat farkı ödenmeyecektir.

c.Teslim Tarihi : İhale Konusu İşin İlk Yer Teslim Tarihinden İtibaren 30 Takvim Günü İçerisinde tamamlanacaktır.

10. İstekliler, ihale konusu işte iş bu ilan metinin 4. maddesindeki şartları taşıyanların sunmuş oldukları en düşük teklif, en ekonomik değer olarak kabul edilecek olup, tekliflerin ihale komisyonunca uygun görülmemesi halinde ikinci veya üçüncü teklif alınabilecektir.

 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Yeni Türk Lirası cinsinden geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3 ünden az tutarda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Nakit Teminatlar : Birliğimizin Ziraat Bankası Kangal Şubesi 31868570-5012 No’lu Hesabına yatırılacaktır.
 
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
 
13. İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idare serbesttir.
 
14. İhale Usulü: KHGB İhale Yönetmeliğinin 20/A Maddesine Göre Açık İhale
 
15/a. İhaleye Katılacak İstekli; İhale Konusu işle ile ilgili istenilen belgeleri İdaremize İbraz etmek zorundadır.
 
b. İhaleye İştirak Edecek Firmaların ihale uhdesinde kalması durumunda  Maliye  ve SSK Borcunun olmadığına İlişkin Belgeyi ibraz etmek zorundadır.

Diğer Hususlar:
Geçici Teminatlar,  Teminat Mektubu veya Ziraat Bankası Kangal Şubesi 31868570-5012  No’lu İdaremiz Hesabına Nakit Olarak yatırılabilecektir.
-Kangal Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca Yapılan Tüm İhaleler  ‘www.kangal.gov.tr.’ İnternet Adresinden Görülebilir