iHALE dÖKÜMANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Teklif Mektubu
/kurumlar/kangal.gov.tr/KU%C5%9EKAYASI%20%C3%87AL%C3%96Z%C3%9C/B%C4%B0R%C4%B0M%20F%C4%B0YAT%20TEKL%C4%B0F%20MEKTUBU.doc
İdari Şartname
/kurumlar/kangal.gov.tr/KU%C5%9EKAYASI%20%C3%87AL%C3%96Z%C3%9C/%C4%B0dari%20%C5%9Eartname%20(%20Terfi%20Binas%C4%B1).doc
İlan Metni
/kurumlar/kangal.gov.tr/KU%C5%9EKAYASI%20%C3%87AL%C3%96Z%C3%9C/%C4%B0LAN%20METN%C4%B0%20(Terfi%20Binas%C4%B1).doc
Bİrim Fiyat Teklif Cetveli
/kurumlar/kangal.gov.tr/KU%C5%9EKAYASI%20%C3%87AL%C3%96Z%C3%9C/KU%C5%9EKAYASI%20%C3%87AL%C3%96Z%C3%9C%20BFTC%20(1).xlsx
Proje İzahı
/kurumlar/kangal.gov.tr/KU%C5%9EKAYASI%20%C3%87AL%C3%96Z%C3%9C/PROJE%20%C4%B0ZAHI.jpg
Sözleşme
/kurumlar/kangal.gov.tr/KU%C5%9EKAYASI%20%C3%87AL%C3%96Z%C3%9C/S%C3%B6zle%C5%9Fme%20(Terfi%20Binas%C4%B1).doc
Teknik Şartname
/kurumlar/kangal.gov.tr/KU%C5%9EKAYASI%20%C3%87AL%C3%96Z%C3%9C/Teknik%20%C5%9Eartname%20(%20Terfi%20Binas%C4%B1).doc
KANGAL KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI
İŞİN ADI :
2018 KÖYDES Programı kapsamındaki, Kangal ilçesi Kuşkayası Köyü Çalözü Mezrası  İçme Suyu Şebekesine  Terfi Binası Yapımı işi
İLAN TÜRÜ ve USULÜ:
Açık İhale  (K.H.G.B İhale Yönetmeliğinin 17/A Maddesi)
 
İDARE ADI:
Kangal Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
ADRESİ:
 Kangal Kaymakamlığı  Hizmet Binası     KANGAL
TELEFON VE FAX NUMARASI:
 Tlf: 0346-457 15 36 -   Fax : 0346-457 24 67
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ:
 kng_khgb@hotmail.com
 
YAPILACAK ÇALIŞMANIN NİTELİĞİ VE TÜRÜ:
Kangal İlçesi Kuşkayası  Köyü Çalözü Mezrası  İçme Suyu Şebekesi
MİKTARI:
Kuşkayası  Köyü  Çalözü Mezrası İçme Suyu Şebekesine  Terfiisini Sağlayacak Bina Yapılması
İŞİN TESLİM YERİ:
Sivas İli Kangal İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
İŞİN  TESLİM TARİHİ/TARİHLERİ:
Sözleşme İmzalanmasından İtibaren  35 Takvim Günü 
İHALENİN YAPILACAĞI YER:
Sivas İli Kangal İlçe Kaymakamlığı Toplantı Salonu
İHALENİN TARİH VE SAATİ:
22.06.2018    Saat:14:30
SARTNAME NO ve BEDELİ:
2018 / KOYDES -           -      500,00 TL.
 
İHALE İLANI METNİ  
KANGAL KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINCA 
 2018 KÖYDES Programı kapsamındaki, Kangal ilçesi Kuşkayası Köyü Çalözü Mezrası  İçme Suyu Şebekesine  Terfi Binası Yapımı işi.İşi (malzemeli olarak) , K.H.G.Birliği İhale Yönetmeliğinin 17/A maddesi uyarınca ihale edilecektir.

1. İdarenin Adı: Kangal Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
a. Adresi : Kangal Kaymakamlığı Hizmet Binası  Kangal/SİVAS
b. Telefon ve Faks Numarası : 0 (346 ) 457 15 36 / 0 (346) 457 24 67
c. Elektronik posta adresi : kng_khgb@hotmali.com
 
2. İhale Konusu İşin :
a. İhalenin Adı : 2018 KÖYDES Programı kapsamındaki, Kangal ilçesi Kuşkayası Köyü Çalözü Mezrası  İçme Suyu Şebekesine  Terfi Binası Yapımı işi.
 3. İhalenin;
a. Yapılacağı Yer :Kangal Kaymakamlığı Hizmet Binası Kaymakamlık Toplantı Salonu    KANGAL/SİVAS
b. Tarihi ve saati : 22.06.2018  Saat : 14:30

4.İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler:
4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler:
.1.1. Tebligat için Adres Beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. K.H.G.B İhale Yönetmeliğinin 11 ve 12.  maddesinde belirtilen istekli firmaya yönelik (Yasaklı Olmadığına ilişkin) ihale dışı bırakılma  sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname,
4.1.5. Teknik Personel Taahhütnamesi (Sözleşme Konusu İşte Çalıştıracağı Personelin (1 Ad. İnşaat Mühendisi veya Teknikeri, Kalıp ve  Demir Ustası)  Adet ve Ünvanları ayrı ayrı belirtilecektir.)
4.1.6. Yapı Araçları Taahhütnamesi (En az 1 Adet Kamyonet veya Traktör, Kazıcı Kepçe ve  Beton Karma Makinesi )
4.1.7. İş Deneyim Belgesi (İstekli tarafından teklif edilen değerin %50’i oranında Son 5 yıl içerisinde yapmış olduğu İçme Suyu Tesisi Yapımı, Atık Su Tesisi Yapımı, Bina Yapımı, Bakım ve Onarımı, Köprü-Menfez Yapımı, Bakım ve Onarımı. v.b. İnşaat Mühendisliği Mezunlarının Diplomaları İş Deneyim Belgesi Yerine Geçecektir. )
4.1.8. Şekli ve İçeriği İdari Şartname ve bu İlanın 11 maddesinde belirlenen miktarda Geçici Teminat,
4.1.9.
Bu işte alt yüklenici kullandırılmayacağına ilişkin Taahhütname
4.1.10.
İhale dokümanı 500
,00 TL bedelle verilecek olup, İhale Dokümanı Alındığına İlişkin Belge (Dekont)
4.1.11. İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli Vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.12. SSK ve Maliye Borcu Yoktur Yazısı.
4.1.13. Teklif Mektubu,

5. İhale : İş Bu İlan Metninin 4. Maddesindeki şartları taşıyan bütün istekliler ihaleye katılabileceklerdir.

6. İhale Dokümanı Kangal Kaymakamlığı Hizmet Binası, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı KANGAL/SİVAS adreslerinde görülebilir ve aynı adreslerden temin edilebilir.

7. Teklifler, 22.06.2018 günü, saat 14:30 a kadar Kaymakamlığı Hizmet Binası, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı KANGAL/SİVAS adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Postadaki gecikmeler isteklinin sorumluluğundadır.)
 
8. Verilen Tekliflerin Geçerlilik Süresi, ihale tarihinden itibaren en az 20 (Yirmi) iş günü olmalıdır.
 
9/a. Teslim Yeri : Kangal Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı  Kangal/SİVAS

b.Teslim Şekli : İhale konusu iş İdaremizin belirleyeceği yere veya proje yılı içerisinde İl Özel İdaresi veya idaremiz teknik elemanlarına ayrı ayrı  eksiksiz olarak teslim edilecek olup, Ödemeler İşin tamamının Tesliminden sonra yapılacaktır. Erken teslimler için fiyat farkı ödenmeyecektir.

c.Teslim Tarihi : İhale Konusu İşin İlk Yer Teslim Tarihinden İtibaren 35 Takvim Günü İçerisinde tamamlanacaktır.

10. İstekliler, ihale konusu işte iş bu ilan metinin 4. maddesindeki şartları taşıyanların sunmuş oldukları en düşük teklif, en ekonomik değer olarak kabul edilecek olup, tekliflerin ihale komisyonunca uygun görülmemesi halinde ikinci veya üçüncü teklif alınabilecektir.

 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Yeni Türk Lirası cinsinden geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3 ünden az tutarda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  Nakit Teminatlar : Birliğimizin Ziraat Bankası Kangal Şubesi 31868570-5012 No’lu Teminat Hesabına yatırılacaktır.
 
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
 
13. İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idare serbesttir.
 
14. İhale Usulü: KHGB İhale Yönetmeliğinin 17/A Maddesine Göre Açık İhale
 
15/a. İhaleye Katılacak İstekli; İhale Konusu işle ile ilgili istenilen belgeleri İdaremize İbraz etmek zorundadır.
 
b. İhaleye İştirak Edecek Firmaların ihale öncesi ve uhdesinde kalması durumunda  Maliye  ve SSK Borcunun olmadığına İlişkin Belgeyi ibraz etmek zorundadır.

Diğer Hususlar:
-Geçici Teminatlar,  Teminat Mektubu veya Ziraat Bankası Kangal Şubesi 31868570-5012 No’lu Teminat Hesabana Nakit
Olarak yatırılabilecektir.
-Dosya Bedeli İse Ziraat Bankası Kangal Şubesi 31868570-5001 No’lu Cari Hesabana
-Kangal Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca Yapılan Tüm İhaleler  ‘www.kangal.gov.tr.’ İnternet Adresinden Görülebilir